Đề xuất thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Đầu tư công luôn đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia. Kế hoạch đầu tư công thường tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, giúp cải thiện kết cấu hạ tầng, thu hút những khoản đầu tư tư nhân ở cả trong và ngoài nước, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng phúc lợi xã hội. Mới đây, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cũng đã có công văn gửi cho các Bộ, Ngành, cơ quan Trung Ương, UBND các tỉnh, thành phố về việc tiến hành thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, không chỉ xây dựng dựa trên tình hình thực hiện đầu tư công ở năm 2021. Các Bộ, Ngành, địa phương cần phải lập kế hoạch đầu tư công rõ ràng, xác định mục tiêu, chi tiết các hạng mục ưu tiên trong đầu tư công năm 2022 để phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải dựa trên tình hình 2021

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải dựa trên tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021. Cụ thể, về thực hiện kế hoạch đầu tư công cả năm 2021, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cần báo cáo chi tiết tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi ứng trước. Tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp; dự án hoàn thành trong năm, tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải dựa trên tình hình 2021
Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải dựa trên tình hình 2021

Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố cần nêu rõ: Số dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và số vốn còn lại chưa được bố trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 6/2021. Dự kiến đến hết năm 2021, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các bộ, ngành; cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố đánh giá chính xác. Nêu bật các kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Đồng thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trong năm, phân tích rõ nguyên nhân giải ngân không đạt được tiến độ theo yêu cầu, của từng dự án và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Báo cáo kế hoạch đầu tư cùng những khó khăn, thuận lợi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo 5 nội dung, bao gồm: Định hướng đầu tư công năm 2022, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo từng nguồn vốn, dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài vốn đầu tư công.

Báo cáo kế hoạch đầu tư cùng những khó khăn, thuận lợi
Báo cáo kế hoạch đầu tư cùng những khó khăn, thuận lợi

Cùng với đó, nêu rõ các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn đầu tư năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, các đề xuất, kiến nghị và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cũng như dự kiến các kết quả đạt được.

Kế hoạch đầu tư công cần đảm bảo 3 yêu cầu

Về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất phải đảm bảo 3 yêu cầu như: Lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước,…

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, các nội dung trình phê duyệt về mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quốc gia và từng địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,…Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xác định dự án đầu tư trọng tâm; trọng điểm thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải.

Xác định rõ mục tiêu, những ưu tiên trong kế hoạch

Cùng với đó, xác định rõ mục tiêu, ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; phù hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho dự án quan trọng quốc gia. Chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa; tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. Từ đó, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước; và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, từng vùng lãnh thổ. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện; và khả năng giải ngân trong năm 2022,…

Xác định rõ mục tiêu, những ưu tiên trong kế hoạch
Xác định rõ mục tiêu, những ưu tiên trong kế hoạch

Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào khả năng từng nguồn thu cụ thể. Xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật; theo các nội dung dưới đây:

  • Dự kiến kế hoạch từng nguồn thu cụ thể của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ pháp lý để lại các khoản thu này, phù hợp với kế hoạch đầu tư công 05 năm 2021 – 2025 nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Trên cơ sở dự kiến kế hoạch các khoản thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật, các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã dự kiến số vốn để lại cho đầu tư và dự kiến phương án phân bổ chi tiết theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các mục tiêu, nhiệm vụ quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có) đối với từng nguồn thu cụ thể.
  • Dự kiến phương án phân bổ cụ thể đối với từng nguồn vốn theo các nguyên tắc quy định. Và phù hợp với khả năng thu năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *